Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің бұйрығы

Техникалық және кәсіптік білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу жоспарлары мен үлгілік білім беретін оқу бағдарламаларын бекіту туралы
Егемен Қазақстан
30.03.2017 372
2

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің бұйрығы


2015 жылғы 15 маусым           № 384          Астана қаласы

(Жалғасы. Басы 2016 ж. 167, 169, 172, 174, 176, 178, 181, 183, 186, 188, 191, 193, 201, 203, 206, 208, 211, 213, 216,221, 2017 ж. 59-нөмірлерде)

АП 04 Өндіріс процестерін автоматтандыру.

Негізгітүсініктер және анықтамалар. Автоматтыбасқару мен реттеу жүйелерінің жіктелуі. Типтідинамикалық тізбектер. Реттеупроцестерінің тұрақтылығы мен сапасы. Білімдер:

- көмір байыту өндірісін автоматты басқару және реттеудің негіздерін;

- басқару мен реттеудің автоматтандыру жүйелерін құру принциптерін.

Іскерліктер: - көмір байыту өндірісінің әртүрлі процестерінің автоматтандыру схемаларын оқу; - автоматтандыру құралдарына қызмет көрсету. БҚ 5-БҚ 7,

КҚ 2.9.3,

КҚ 2.9.5,

КҚ 2.11.7

АП 05 Қауіпсіздік техникасы, қоршаған ортаны қорғау және табиғатты тиімді пайдалану.

Зақымдану және кәсіби аурулар.Ауырлық дәрежесі мен зардап шеккендер саны бойынша жазатайым оқиғалар жіктелуі.Өндірістегі және тұрмыстағы жазатайым оқиғаларды тергеу тәртібі. Өндірістік қауіптіліктер мен зияндылықтар. Байытудың әртүрлі процестерін жүргізу барысындағы қауіпсіздік шаралары. Білімдер:

- еңбек заңнамасы негіздерін;

- зақымдану мен кәсіби аурулар жіктелуін; - өндіріс қауіптіліктері мен зияндылықтарын; -жұмыстарды жүргізу барысындағы қауіпсіздік техникасын.

Іскерліктер: - қорғаныш құрылғылардың жұмысқа қабілеттілігін тексеру; -карьерлерде (тіліктерде) ішексым және ашық сымжелiлерін тарту;

- электржабдықтарды пайдалану. БҚ 5 - БҚ 7,

КҚ 2.1.8,

КҚ 2.2.9,

КҚ 2.3.9,

КҚ 2.4.9,

КҚ 2.6.9,

КҚ 2.7.9,

КҚ 2.8.8,

КҚ 2.9.8,

КҚ 2.11.9,

КҚ 2.12.6

АП 06 Саладағы нарықтық экономика негіздері.

Нарықтық экономикаға ену. Нарықтық экономиканың негізгі принциптері, мониторинг, сұраныс және ұсыныс. Нарықтық жүйе, монополия және бәсекелестік. Кәсіпкерлік пен нарықтық қатынастар субъектілерін дамыту. Кәсіпорын іс-әрекетінің экономикалық шығындары мен нәтижелері. Маркетинг және жарнама. Баға және баға қалыптасу. Шаруашылық іс-әрекеті өндірісінің тиімділігі. Салық және салық салу. Білімдер:

- тауар өнімін анықтауды;- бәсекелестікті, оның мәні мен міндеттерін анықтауды;

- банктер міндеттерін анықтауды;

- шығындар, нарық субъектілері бойынша негізгі ұғымдарды; - маркетингтің мәнін, принциптерін және оны анықтауды;

- жарнамаларды, жарнамалар түрлерін;

- бағаны анықтауды; - салықтар түрлерін.

Іскерліктер: - кірістерді, шығындарды есептеу; - тауардың өзiндiк құны бағасын, өндiрiс бағасын, көтерме бағаны, бөлшек сауда бағасын (үлгi әдiсімен) анықтау;

- бизнес-жоспарды құру;

- салықтың мәнін түсіндіру. БҚ 5 - БҚ7,

КҚ 2.2.4,

КҚ 2.3.7,

КҚ 2.4.7,

КҚ 2.4.8,

КҚ 2.12.4

БҰАП 00 Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер

ӨО және КП 00 Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

ӨО 00 Өндірістік оқыту

ӨО 01 Оқу-өндірістік шеберханалардағы практика.

Металдарды слесарлық және механикалық өңдеудің негізгі процестерімен және қолданылатын жабдықтармен, құрал-саймандармен, керек-жарақтармен танысу. Слесарьмен станокшының жұмыс орнын ұйымдастыру,еңбектi нормалау негiздерi. Металдарды өңдеу бойынша практикалық іс-әрекеттің қажетті ептіліктері мен дағдыларын қалыптастыру. Іскерліктер:

- машинажасау сызбаларын оқу;

- нормативті-техникалық құжаттамамен жұмыс істеу.

Дағдылар:

- металдар мен материалдарды танып білу; - өлшеуіш құрал-саймандарын пайдалану;

- бөлшектерді өңдеу бойынша технологиялық процесс картасын құрастыру. БҚ 5 - БҚ 8,

КҚ 2.1.7,

КҚ 2.2.7,

КҚ 2.3.2,

КҚ 2.4.4,

КҚ 2.6.5,

КҚ 2.7.8,

КҚ 2.8.7,

КҚ 2.9.6,

КҚ 2.11.6,

КҚ 2.12.2

ӨО 02 Кәсіптік дағдыларды қалыптастыру бойынша практика.

Байыту фабрикасының құрылымымен танысу. Пайдалықазбалардыбайыту алдында болатын даярлық процестер. Байыту фабрикасының технологиялық схемасы. Байытылатын шикізаттың қасиеттерін есепке ала отырып байыту сұлбаларын құрудың жалпы принциптері. Байыту жабдықтарының негізгі түрлері, олардың арналуы. Негізгі байыту аппараттарының жұмыс істеу принципі және олардың жұмысының көрсеткіштері. Байыту өнімдерін тасымалдау, қайта тиеу, сусыздандыру және кесектендіру. Дайын өнімді тиеп қою тәсілдері. Іскерліктер:

- технологиялық процесті бақылау; - тас елек­тер­дің, елеуіштердің және басқа да жабдықтардың жұмысын бақылау; - бөтен заттарды алып тастау; - елеу сапасын бақылау; - ірі кесектерді, нығыздалған және мұз боп қалған массаны бұзу; - қызмет көрсетілетін жабдықтардың техникалық күйін және оның май шаруашы-лығын бақылау; - сигналдарды қабылдау және беру; - кептіру үшін кептіргішті материалмен толтыру.

Дағдылар: - тас електердің, елеуіштердің, қоректен-діргіштердің жұмыстарын және сулы елеу барысында судың берілісін реттеу;

- елеуіштік және басқа да талдаулар мен меха­никалық сынақтарды өткізу; - кептіру пештерін жағу және пештің температурасын реттеу; - пневматикалық флотация­лау машиналарындағы сығылған ауаның қысымын реттеу; - флотация қалдық­тарын шығару; - кептіру технологиясы мен режимін ұстану; - сүзгі материалдарын тазалау, жуып шаю және ауыстыру. БҚ 5 - БҚ 8,

КҚ 2.1.1,

КҚ 2.2.1,

КҚ 2.3.1,

КҚ 2.4.1,

КҚ 2.6.1,

КҚ 2.7.1,

КҚ 2.8.1,

КҚ 2.9.1,

КҚ 2.11.1,

КҚ 2.12.5

КП 00 Кәсіптік практика

КП 01 Кәсіптік дағдыларды қалыптастыру мен бекіту бойынша практика.

Ұсату немесе байыту цехтарында, ұнтақтау, флотациялау, сүзу бөлікшелерінде, техникалық бақылау бөлімдерінде және т.б. үйрету. Меңгерген жұмысшы мамандығы бойынша біліктілік сипаттамасының талабы көлемдеріндегі теориялық білімдері мен практикалық дағдылары. Іскерліктер:

- кәсіпорында мінез-құлық ережелерін ұстану; - біліктілік сипаттамасына сәйкес жұмыстарды орындау; - практикалық және теориялық білімдерін жүйелендіру.

Дағдылар:

- дербес қорғаныш құралдарын пайдалану;

- ҚЕ және технологиялық жабдықтарды пайдалану бойынша нұсқаулық талаптарын ұстану. БҚ 5-БҚ 8,

КҚ 2.1.5,

КҚ 2.2.2,

КҚ 2.3.8,

КҚ 2.4.6,

КҚ 2.6.8,

КҚ 2.7.2,

КҚ 2.8.2,

КҚ 2.9.2,

КҚ 2.11.2,

КҚ 2.12.1Ескерту:

Базалық құзыреттер 1 кесте

Құзыреттер коды Базалық құзыреттер (БҚ)

БҚ 1 Өзінің болашақ мамандығының мәні мен әлеуметтік маңыздылығын түсіну. Қазіргі әлем туралы ұғымға ие болу, қоғамда өзін және өз орнын жете түсіну.

БҚ 2 ҚР Конституциясының негіздерін білу, экологиялық, құқықтық, ақпараттық және коммуникациялық мәдениетке ие болу, мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде қарапайым ептілікпен тілдесу.

БҚ 3 Тұрақты түрде жаңа білімдерді қалыптастыруға, кәсіби өсуге және жеке басының әлеуетін жүзеге асыруда қажеттілікке деген даярлығын білдіру.

БҚ 4 Қажетті ақпаратты іздестіруді жүзеге асыру және өзінің кәсіби іс-әрекетін іске асыру үшін оны пайдалана білу.

БҚ 5 Схемаларды және сызбаларды орындаудың тәжірибелік ептіліктері мен дағдыларына ие болу, техникалық құжаттаманы оқу, өлшеуіш құрал-саймандарды және аспаптарды пайдалану.

БҚ 6 Нәтиже сапасына жұмыс істеу, өз жұмысына, жабдықтарға, материалдар мен қорлардың шығынына жауапты болу.

БҚ 7 Технологиялық процестің бірізділігін ұстану, қойылған оқу және өндіріс міндеттерін орындау үшін барынша тиімді тәсілдер мен құралдарды таңдау.

БҚ 8 Өз денсаулығына жауапты болу, тәжірибелік жұмыстарды орындау барысында қауіпсіздік техникасы ережелерін ұстану.Кәсіптік құзыреттер 2 кесте

ТжКБ деңгейі Біліктілік Кәсіптік құзыреттер(КҚ)

Жоғары деңгей маманы 070801 2 -Қоюлат-қыштар аппаратшысы КҚ 2.1.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.1.2 Құйылыс тығыздығын өлшеу.

КҚ 2.1.3 Ерітіндіні қойылтқыштарға бөліп құю.

КҚ 2.1.4 Су жинағыштардағы судың белгілі бір деңгейін ұстап тұру.

КҚ 2.1.5 Айналма суды мөлдірлендіру және шламды қойылту процесін реттеу.

КҚ 2.1.6 Ақауларды табу және жою.

КҚ 2.1.7 Қызмет көрсетілетін жабдықтарды жөндеуге дайындауға және жөндеуге қатысу.

КҚ 2.1.8 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

070802 2 – Елекші КҚ 2.2.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.2.2 Дірілдеуіш електерде материалдарды елеу процесін жүргізу.

КҚ 2.2.3 Тас електердің, елеуіштердің және басқа да жабдықтардың жұмысын бақылау.

КҚ 2.2.4 Таспен електеу сапасын бақылау.

КҚ 2.2.5 Тас електердің, елеуіштердің, қоректендіргіштердің және ылғалды тас електеу кезінде су беру жұмыстарын реттеу.

КҚ 2.2.6 Талдама үшін сынама алу.

КҚ 2.2.7 Қызмет көрсетілетін жабдықтардың үйкелетін бөлшектерін тазалау және майлау.

КҚ 2.2.8 Қызмет көрсетілетін жабдықтардың жұмысындағы ақауларды табу және жою.

КҚ 2.2.9 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

070803 2 -Ұнтақ-таушы КҚ 2.3.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.3.2 Қызмет көрсетілетін жабдықтардың және оның майшаруашылығының техникалық жағдайын бақылау.

КҚ 2.3.3 Ұсатқыштарды, қоректендіргіштерді, ұсатқыштарды қоректендіретін конвейерлерді іске қосу және тоқтату.

КҚ 2.3.4 Ұсатқыштарға шикізат пен материалдардың бірқалыпты түсуін және бөлініп таралуын бақылау.

КҚ 2.3.5 Шикізат пен материалдарды ұсату сапасын бақылау.

КҚ 2.3.6 Ұсату процесінің аяқталуын анықтау.

КҚ 2.3.7 Ұсатылған материалдарды сұрыптарына қарай шанаптарға бөліп тарату.

КҚ 2.3.8 Көмір мен тақта тасты ұсатқыштарда, ұсатқыш агрегаттарда және әртүрлі жүйелердің ұсатқыш-сұрыптау құрылғыларында ұсату.

КҚ 2.3.9 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

070804 2 –

Байыту өнімінің бақылау-шысы КҚ 2.4.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.4.2 Қондырылған технологияның орындалуын бақылау.

КҚ 2.4.3 Бастапқы шикізатты сапасына қарай қабылдау.

КҚ 2.4.4 Сынамаларды таңдау, бөлу, орау, таңбалау, жеткізу, сақтау.

КҚ 2.4.5 Талдаулар мен механикалық сынамаларды жүргізу.

КҚ 2.4.6 Өнім сапасының әрекеттегі техникалық жағдайлар мен стандарттарға сәйкестігін тексеру.

КҚ 2.4.7 Шикізат пен өнімді класы мен сұрыпына қарай сынау және зерттеу бойынша журналды жүргізу.

КҚ 2.4.8 Өндірілетін немесе артып жіберілетін пайдалы қазбаны есепке алу.

КҚ 2.4.9 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

070806 2 -Сепара-торшы КҚ 2.6.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.6.2 Қызмет көрсетілетін айырғыштардың, шайғыштардың, суараластырғыштардың жұмысын бақылау.

КҚ 2.6.3 Көмірді, суды беруді, байыту өнімінің шығымын реттеу.

КҚ 2.6.4 Материалдардың айырғыштарға берілуін реттеу және бөліп тарату.

КҚ 2.6.5 Өлшеуіш құралдарының көрсеткіштерін бақылау.

КҚ 2.6.6 Сумен айыру кезінде қойыртпақтардың сілтілігін анықтау.

КҚ 2.6.7 Қызмет көрсетілетін жабдықтардың жұмысындағы ақауларды анықтау және жою.

КҚ 2.6.8 Магниттік, пневматикалық, адгезиялық-жабысқақ, электромагниттік, валдық, короналы-электрстатикалық және трибоэлектрлік айырғыштарда айыру процесін жүргізу.

КҚ 2.6.9 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

070807 2 –

Құрғатушы КҚ 2.7.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.7.2 Пириттік және флюориттік концентраттарды құрғатудың технологиялық процесін жүргізу.

КҚ 2.7.3 Газ құбырларын, оттықтарды, келте құбырларды, пештің оттығын тазалау.

КҚ 2.7.4 Құрғату пештеріндегі, арту және түсіру камераларындағы температураны өлшеу.

КҚ 2.7.5 Өнімнің ылғалдылығын, сұйықтығын, нұсқаулықтармен сәйкес температураны реттеу.

КҚ 2.7.6 Өнімдердің әртүрлі сұрыптарын шанаптарға бөліп таратуға арналған сырма қақпақтар мен ағынды құрылғыларды жабу.

КҚ 2.7.7 Берілген жылу режимін және ауа ағынын, будың, газдың жылдамдығын қамтамасыз ету.

КҚ 2.7.8 Қызмет көрсетілетін жабдықтардың жұмысындағы ақауларды табу және жою.

КҚ 2.7.9 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.СОҢҒЫ ЖАҢАЛЫҚТАР

23.09.2018

Әдет қалыптастыру оңай ма?

23.09.2018

Тіл ықылассыз істі емес, періште көңілді ұнатады

23.09.2018

«Әкім Тарази шығармашылығының феномені» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы өтті

23.09.2018

Қостанайда екі полицей жол бойында әйелді ажалдан аман алып қалды

23.09.2018

Павлодарға Дүниежүзілік Украиндар конгресінің президенті Евгений Чолий келді

23.09.2018

Балалар Евровидениесінде еліміздің намысын Даниэла Төлешова қорғайтын болды

23.09.2018

Энтони Джошуа ресейлік боксшы Александр Поветкинді жеңді

23.09.2018

Астанада ТҚО объектілерді қорғаудың цифрлық басқару жүйесі ұсынылды

23.09.2018

Екібастұзда алғашқы STEM-зертханасы ашылды

23.09.2018

Маңғыстауда VI Халық спорты ойындары басталды

23.09.2018

Астаналықтар заң мәселесі бойынша тегін кеңес алды

23.09.2018

Ақтауда триатлоннан Қазақстан Кубогының финалы басталды

22.09.2018

Жалпықалалық сенбілікте 9 мыңнан астам ағаш егілді

22.09.2018

Мақтаарал ауданында «Жасыл ел» жастардың еңбек жасақтары жұмысын бастады

22.09.2018

«Балалар Евровидениесі» байқауының жеңімпазы анықталмақ

22.09.2018

Халықаралық «Ясауитану-2018» байқауы өз мәресіне жетті

22.09.2018

Елбасы елорданың қала құрылысын игеру жоспарымен танысты

22.09.2018

Даниал Ахметов Зырян ауданын Алтай деп атау туралы ұсынысты қолдады

22.09.2018

Елбасы Чан Дай Куангтің қайтыс болуына байланысты көңіл айтты

22.09.2018

Жаңа Жібек жолы: Алматы

ТАҒЫ ЖҮКТЕУ
КОЛУМНИСТЕР

Қарашаш ТОҚСАНБАЙ, «Егемен Қазақстан»

Qasiet pen qasiret

«Dánikkennen qunyqqan jaman» degen sózge mán bersek, munda úlken fılosofııalyq maǵyna bar. Táýba, bireý bireýden nan surap jeıtin zaman emes qazir. Toqshylyq zaman. О́zimizdi qoı ústine boztorǵaı jumyrtqalaǵan barshylyqta, etek-jeńniń keń kezinde dúnıege kelgen, zárýlik kúıin sezinbeı ósken urpaqqa balaımyz. Dastarqannan nan, maı, qant, sút, qaımaq eshqashan úzilgen emes. Sonymyzben baı sanalmasaq ta, bardyń sanatynan bolatynbyz... Qudaı saqtaı gór, taǵamǵa talǵam-talabymyzdyń sharyqtap ósip ketkeni sonshalyq keıde dastarqannan búginde nan qoıylatyn bos oryn tappaı qınalatynymyz ras. Sóıte tura, toqshylyq zamanda ómir súrip jatqanymyzdy sezinbeıtinimiz jaman. Moıyndaǵymyz kelmeıtini qorqynyshty. 

Сұңғат ӘЛІПБАЙ, «Егемен Қазақстан»

Minez adamnyń taǵdyry ma?

Qazir Elbasynyń «Bolashaqqa baǵdar: rýhanı jańǵyrý» baǵdarlamasy týraly jıi áńgime qozǵalýda. Jańa turpatty jańǵyrýdyń eń basty sharty – ulttyq kodyńdy saqtaı bilý, ıaǵnı zaman jańalyqtaryn qabyldaı, oǵan ún qosa otyryp, basqa ulttardan árdaıym erekshelendirip turatyn ózińniń ulttyq bolmysyńdy, qazaqy qalybyńdy damyta bilý ekendigi aıtylýda.

Жұмабай ШАШТАЙҰЛЫ, «Егемен Қазақстан»

Esti men eski

Elektrondy aqparat quraldaryn qosa qalsań-aq jarq etip shyǵa keletin ánshilerdiń bitim-bolmystarynan syr aýlaı uzaq qadalatynyń bar. Qyz-jigitterdiń arasynda burynnan biletiniń ıa qatarǵa jańa-jańa ilingenderiniń oryndaǵan ánderine qulaı elikpeseń de – beker obaldary káne, beıjaı tyńdap otyrǵyzbaıtyn izdenisteriniń qýaty barshylyq. Bul salanyń jetik bilgiri sanalmasań da, tańdaǵan repertýaryna ózińshe kóńil aýdaryp, naqyshyn ishki tarazyńmen ólshep, órnek ıirimin oısha saraptaısyń ǵoı, baıaǵy. 

Ермухамед Мәулен, «Егемен Қазақстан»

Boljam aıtyp baıyǵandar

Sport bızneske aınalǵaly qashan. Árıne bul sózben qazir eshkim daýlasa almaıdy. Álemdegi eń baı adamdar sportshylar ekeni anyq. Alaıda osy sport bıznesi salasynda alaıaqtyq ta joq emes. Ásirese bás tigip aqsha tabatyndar men qandaı báske qoıý kerektigin usynatyndardan aıaq alyp júre almaısyz. Keńes beretin keń­seler men aqyl aıtyp otyratyn saıttar qap­tady. Aldaǵy ýaqytta alaıaqtardyń arbaýyna túspes úshin bul júıeniń qalaı áreket etetinin aıtyp óteıin. 

Сұңғат ӘЛІПБАЙ, «Егемен Қазақстан»

Naǵyz Báıterek

Qazirgi baspasóz betterinde, buqaralyq aqparat quraldarynda «Báıterek» degen sóz teńeý retinde kóbinese qoǵamǵa eńbegi sińgen nemese ómir jolynda jeke basy jaqsy tabystarǵa jetken, sodan halyqtyń kózine túsken adamdarǵa qatysty qoldanylyp júr. Durys-aq. Ondaı adamdardyń eńbegi halyq ıgiligine jarap jatsa, sol ıgilikten kóptegen adamdar nár alyp, turmysyn jaqsartsa nemese sol adamnan úlgi alý arqyly urpaǵyna durys tárbıe, baǵyt-baǵdar berse, tipti basqany bylaı qoıǵanda, et jaqyn týystary, aýyldastary sonyń saıasynan pana taýyp, sol arqyly ómirin durys arnada jalǵastyryp jatsa, nege qoldanbasqa. Rasynda da, mundaı adamdar «Báıterek» degen atqa ábden laıyq qoı.

ҰҚСАС ЖАҢАЛЫҚТАР

Тағы да оқу

Пікірлер(0)

Пікір қосу