Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің бұйрығы

Техникалық және кәсіптік білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу жоспарлары мен үлгілік білім беретін оқу бағдарламаларын бекіту туралы
Егемен Қазақстан
30.03.2017 380
2

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің бұйрығы


2015 жылғы 15 маусым           № 384          Астана қаласы

(Жалғасы. Басы 2016 ж. 167, 169, 172, 174, 176, 178, 181, 183, 186, 188, 191, 193, 201, 203, 206, 208, 211, 213, 216,221, 2017 ж. 59-нөмірлерде)

АП 04 Өндіріс процестерін автоматтандыру.

Негізгітүсініктер және анықтамалар. Автоматтыбасқару мен реттеу жүйелерінің жіктелуі. Типтідинамикалық тізбектер. Реттеупроцестерінің тұрақтылығы мен сапасы. Білімдер:

- көмір байыту өндірісін автоматты басқару және реттеудің негіздерін;

- басқару мен реттеудің автоматтандыру жүйелерін құру принциптерін.

Іскерліктер: - көмір байыту өндірісінің әртүрлі процестерінің автоматтандыру схемаларын оқу; - автоматтандыру құралдарына қызмет көрсету. БҚ 5-БҚ 7,

КҚ 2.9.3,

КҚ 2.9.5,

КҚ 2.11.7

АП 05 Қауіпсіздік техникасы, қоршаған ортаны қорғау және табиғатты тиімді пайдалану.

Зақымдану және кәсіби аурулар.Ауырлық дәрежесі мен зардап шеккендер саны бойынша жазатайым оқиғалар жіктелуі.Өндірістегі және тұрмыстағы жазатайым оқиғаларды тергеу тәртібі. Өндірістік қауіптіліктер мен зияндылықтар. Байытудың әртүрлі процестерін жүргізу барысындағы қауіпсіздік шаралары. Білімдер:

- еңбек заңнамасы негіздерін;

- зақымдану мен кәсіби аурулар жіктелуін; - өндіріс қауіптіліктері мен зияндылықтарын; -жұмыстарды жүргізу барысындағы қауіпсіздік техникасын.

Іскерліктер: - қорғаныш құрылғылардың жұмысқа қабілеттілігін тексеру; -карьерлерде (тіліктерде) ішексым және ашық сымжелiлерін тарту;

- электржабдықтарды пайдалану. БҚ 5 - БҚ 7,

КҚ 2.1.8,

КҚ 2.2.9,

КҚ 2.3.9,

КҚ 2.4.9,

КҚ 2.6.9,

КҚ 2.7.9,

КҚ 2.8.8,

КҚ 2.9.8,

КҚ 2.11.9,

КҚ 2.12.6

АП 06 Саладағы нарықтық экономика негіздері.

Нарықтық экономикаға ену. Нарықтық экономиканың негізгі принциптері, мониторинг, сұраныс және ұсыныс. Нарықтық жүйе, монополия және бәсекелестік. Кәсіпкерлік пен нарықтық қатынастар субъектілерін дамыту. Кәсіпорын іс-әрекетінің экономикалық шығындары мен нәтижелері. Маркетинг және жарнама. Баға және баға қалыптасу. Шаруашылық іс-әрекеті өндірісінің тиімділігі. Салық және салық салу. Білімдер:

- тауар өнімін анықтауды;- бәсекелестікті, оның мәні мен міндеттерін анықтауды;

- банктер міндеттерін анықтауды;

- шығындар, нарық субъектілері бойынша негізгі ұғымдарды; - маркетингтің мәнін, принциптерін және оны анықтауды;

- жарнамаларды, жарнамалар түрлерін;

- бағаны анықтауды; - салықтар түрлерін.

Іскерліктер: - кірістерді, шығындарды есептеу; - тауардың өзiндiк құны бағасын, өндiрiс бағасын, көтерме бағаны, бөлшек сауда бағасын (үлгi әдiсімен) анықтау;

- бизнес-жоспарды құру;

- салықтың мәнін түсіндіру. БҚ 5 - БҚ7,

КҚ 2.2.4,

КҚ 2.3.7,

КҚ 2.4.7,

КҚ 2.4.8,

КҚ 2.12.4

БҰАП 00 Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер

ӨО және КП 00 Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

ӨО 00 Өндірістік оқыту

ӨО 01 Оқу-өндірістік шеберханалардағы практика.

Металдарды слесарлық және механикалық өңдеудің негізгі процестерімен және қолданылатын жабдықтармен, құрал-саймандармен, керек-жарақтармен танысу. Слесарьмен станокшының жұмыс орнын ұйымдастыру,еңбектi нормалау негiздерi. Металдарды өңдеу бойынша практикалық іс-әрекеттің қажетті ептіліктері мен дағдыларын қалыптастыру. Іскерліктер:

- машинажасау сызбаларын оқу;

- нормативті-техникалық құжаттамамен жұмыс істеу.

Дағдылар:

- металдар мен материалдарды танып білу; - өлшеуіш құрал-саймандарын пайдалану;

- бөлшектерді өңдеу бойынша технологиялық процесс картасын құрастыру. БҚ 5 - БҚ 8,

КҚ 2.1.7,

КҚ 2.2.7,

КҚ 2.3.2,

КҚ 2.4.4,

КҚ 2.6.5,

КҚ 2.7.8,

КҚ 2.8.7,

КҚ 2.9.6,

КҚ 2.11.6,

КҚ 2.12.2

ӨО 02 Кәсіптік дағдыларды қалыптастыру бойынша практика.

Байыту фабрикасының құрылымымен танысу. Пайдалықазбалардыбайыту алдында болатын даярлық процестер. Байыту фабрикасының технологиялық схемасы. Байытылатын шикізаттың қасиеттерін есепке ала отырып байыту сұлбаларын құрудың жалпы принциптері. Байыту жабдықтарының негізгі түрлері, олардың арналуы. Негізгі байыту аппараттарының жұмыс істеу принципі және олардың жұмысының көрсеткіштері. Байыту өнімдерін тасымалдау, қайта тиеу, сусыздандыру және кесектендіру. Дайын өнімді тиеп қою тәсілдері. Іскерліктер:

- технологиялық процесті бақылау; - тас елек­тер­дің, елеуіштердің және басқа да жабдықтардың жұмысын бақылау; - бөтен заттарды алып тастау; - елеу сапасын бақылау; - ірі кесектерді, нығыздалған және мұз боп қалған массаны бұзу; - қызмет көрсетілетін жабдықтардың техникалық күйін және оның май шаруашы-лығын бақылау; - сигналдарды қабылдау және беру; - кептіру үшін кептіргішті материалмен толтыру.

Дағдылар: - тас електердің, елеуіштердің, қоректен-діргіштердің жұмыстарын және сулы елеу барысында судың берілісін реттеу;

- елеуіштік және басқа да талдаулар мен меха­никалық сынақтарды өткізу; - кептіру пештерін жағу және пештің температурасын реттеу; - пневматикалық флотация­лау машиналарындағы сығылған ауаның қысымын реттеу; - флотация қалдық­тарын шығару; - кептіру технологиясы мен режимін ұстану; - сүзгі материалдарын тазалау, жуып шаю және ауыстыру. БҚ 5 - БҚ 8,

КҚ 2.1.1,

КҚ 2.2.1,

КҚ 2.3.1,

КҚ 2.4.1,

КҚ 2.6.1,

КҚ 2.7.1,

КҚ 2.8.1,

КҚ 2.9.1,

КҚ 2.11.1,

КҚ 2.12.5

КП 00 Кәсіптік практика

КП 01 Кәсіптік дағдыларды қалыптастыру мен бекіту бойынша практика.

Ұсату немесе байыту цехтарында, ұнтақтау, флотациялау, сүзу бөлікшелерінде, техникалық бақылау бөлімдерінде және т.б. үйрету. Меңгерген жұмысшы мамандығы бойынша біліктілік сипаттамасының талабы көлемдеріндегі теориялық білімдері мен практикалық дағдылары. Іскерліктер:

- кәсіпорында мінез-құлық ережелерін ұстану; - біліктілік сипаттамасына сәйкес жұмыстарды орындау; - практикалық және теориялық білімдерін жүйелендіру.

Дағдылар:

- дербес қорғаныш құралдарын пайдалану;

- ҚЕ және технологиялық жабдықтарды пайдалану бойынша нұсқаулық талаптарын ұстану. БҚ 5-БҚ 8,

КҚ 2.1.5,

КҚ 2.2.2,

КҚ 2.3.8,

КҚ 2.4.6,

КҚ 2.6.8,

КҚ 2.7.2,

КҚ 2.8.2,

КҚ 2.9.2,

КҚ 2.11.2,

КҚ 2.12.1Ескерту:

Базалық құзыреттер 1 кесте

Құзыреттер коды Базалық құзыреттер (БҚ)

БҚ 1 Өзінің болашақ мамандығының мәні мен әлеуметтік маңыздылығын түсіну. Қазіргі әлем туралы ұғымға ие болу, қоғамда өзін және өз орнын жете түсіну.

БҚ 2 ҚР Конституциясының негіздерін білу, экологиялық, құқықтық, ақпараттық және коммуникациялық мәдениетке ие болу, мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде қарапайым ептілікпен тілдесу.

БҚ 3 Тұрақты түрде жаңа білімдерді қалыптастыруға, кәсіби өсуге және жеке басының әлеуетін жүзеге асыруда қажеттілікке деген даярлығын білдіру.

БҚ 4 Қажетті ақпаратты іздестіруді жүзеге асыру және өзінің кәсіби іс-әрекетін іске асыру үшін оны пайдалана білу.

БҚ 5 Схемаларды және сызбаларды орындаудың тәжірибелік ептіліктері мен дағдыларына ие болу, техникалық құжаттаманы оқу, өлшеуіш құрал-саймандарды және аспаптарды пайдалану.

БҚ 6 Нәтиже сапасына жұмыс істеу, өз жұмысына, жабдықтарға, материалдар мен қорлардың шығынына жауапты болу.

БҚ 7 Технологиялық процестің бірізділігін ұстану, қойылған оқу және өндіріс міндеттерін орындау үшін барынша тиімді тәсілдер мен құралдарды таңдау.

БҚ 8 Өз денсаулығына жауапты болу, тәжірибелік жұмыстарды орындау барысында қауіпсіздік техникасы ережелерін ұстану.Кәсіптік құзыреттер 2 кесте

ТжКБ деңгейі Біліктілік Кәсіптік құзыреттер(КҚ)

Жоғары деңгей маманы 070801 2 -Қоюлат-қыштар аппаратшысы КҚ 2.1.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.1.2 Құйылыс тығыздығын өлшеу.

КҚ 2.1.3 Ерітіндіні қойылтқыштарға бөліп құю.

КҚ 2.1.4 Су жинағыштардағы судың белгілі бір деңгейін ұстап тұру.

КҚ 2.1.5 Айналма суды мөлдірлендіру және шламды қойылту процесін реттеу.

КҚ 2.1.6 Ақауларды табу және жою.

КҚ 2.1.7 Қызмет көрсетілетін жабдықтарды жөндеуге дайындауға және жөндеуге қатысу.

КҚ 2.1.8 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

070802 2 – Елекші КҚ 2.2.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.2.2 Дірілдеуіш електерде материалдарды елеу процесін жүргізу.

КҚ 2.2.3 Тас електердің, елеуіштердің және басқа да жабдықтардың жұмысын бақылау.

КҚ 2.2.4 Таспен електеу сапасын бақылау.

КҚ 2.2.5 Тас електердің, елеуіштердің, қоректендіргіштердің және ылғалды тас електеу кезінде су беру жұмыстарын реттеу.

КҚ 2.2.6 Талдама үшін сынама алу.

КҚ 2.2.7 Қызмет көрсетілетін жабдықтардың үйкелетін бөлшектерін тазалау және майлау.

КҚ 2.2.8 Қызмет көрсетілетін жабдықтардың жұмысындағы ақауларды табу және жою.

КҚ 2.2.9 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

070803 2 -Ұнтақ-таушы КҚ 2.3.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.3.2 Қызмет көрсетілетін жабдықтардың және оның майшаруашылығының техникалық жағдайын бақылау.

КҚ 2.3.3 Ұсатқыштарды, қоректендіргіштерді, ұсатқыштарды қоректендіретін конвейерлерді іске қосу және тоқтату.

КҚ 2.3.4 Ұсатқыштарға шикізат пен материалдардың бірқалыпты түсуін және бөлініп таралуын бақылау.

КҚ 2.3.5 Шикізат пен материалдарды ұсату сапасын бақылау.

КҚ 2.3.6 Ұсату процесінің аяқталуын анықтау.

КҚ 2.3.7 Ұсатылған материалдарды сұрыптарына қарай шанаптарға бөліп тарату.

КҚ 2.3.8 Көмір мен тақта тасты ұсатқыштарда, ұсатқыш агрегаттарда және әртүрлі жүйелердің ұсатқыш-сұрыптау құрылғыларында ұсату.

КҚ 2.3.9 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

070804 2 –

Байыту өнімінің бақылау-шысы КҚ 2.4.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.4.2 Қондырылған технологияның орындалуын бақылау.

КҚ 2.4.3 Бастапқы шикізатты сапасына қарай қабылдау.

КҚ 2.4.4 Сынамаларды таңдау, бөлу, орау, таңбалау, жеткізу, сақтау.

КҚ 2.4.5 Талдаулар мен механикалық сынамаларды жүргізу.

КҚ 2.4.6 Өнім сапасының әрекеттегі техникалық жағдайлар мен стандарттарға сәйкестігін тексеру.

КҚ 2.4.7 Шикізат пен өнімді класы мен сұрыпына қарай сынау және зерттеу бойынша журналды жүргізу.

КҚ 2.4.8 Өндірілетін немесе артып жіберілетін пайдалы қазбаны есепке алу.

КҚ 2.4.9 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

070806 2 -Сепара-торшы КҚ 2.6.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.6.2 Қызмет көрсетілетін айырғыштардың, шайғыштардың, суараластырғыштардың жұмысын бақылау.

КҚ 2.6.3 Көмірді, суды беруді, байыту өнімінің шығымын реттеу.

КҚ 2.6.4 Материалдардың айырғыштарға берілуін реттеу және бөліп тарату.

КҚ 2.6.5 Өлшеуіш құралдарының көрсеткіштерін бақылау.

КҚ 2.6.6 Сумен айыру кезінде қойыртпақтардың сілтілігін анықтау.

КҚ 2.6.7 Қызмет көрсетілетін жабдықтардың жұмысындағы ақауларды анықтау және жою.

КҚ 2.6.8 Магниттік, пневматикалық, адгезиялық-жабысқақ, электромагниттік, валдық, короналы-электрстатикалық және трибоэлектрлік айырғыштарда айыру процесін жүргізу.

КҚ 2.6.9 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

070807 2 –

Құрғатушы КҚ 2.7.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.7.2 Пириттік және флюориттік концентраттарды құрғатудың технологиялық процесін жүргізу.

КҚ 2.7.3 Газ құбырларын, оттықтарды, келте құбырларды, пештің оттығын тазалау.

КҚ 2.7.4 Құрғату пештеріндегі, арту және түсіру камераларындағы температураны өлшеу.

КҚ 2.7.5 Өнімнің ылғалдылығын, сұйықтығын, нұсқаулықтармен сәйкес температураны реттеу.

КҚ 2.7.6 Өнімдердің әртүрлі сұрыптарын шанаптарға бөліп таратуға арналған сырма қақпақтар мен ағынды құрылғыларды жабу.

КҚ 2.7.7 Берілген жылу режимін және ауа ағынын, будың, газдың жылдамдығын қамтамасыз ету.

КҚ 2.7.8 Қызмет көрсетілетін жабдықтардың жұмысындағы ақауларды табу және жою.

КҚ 2.7.9 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.СОҢҒЫ ЖАҢАЛЫҚТАР

22.02.2019

Қарағанды облысында көпбалалы отбасыларды қолдаудың 10 қадамы жасалды

22.02.2019

Қостанайда әкім есебі жаңа ғимаратта өтті

22.02.2019

Қарағанды облысының тумасы Қазбек Нұржановтың құрметіне арналған 41-ші жеңіл атлетика жарысы өтті

22.02.2019

Қарағанды облысында 479 жоба іске асады

22.02.2019

Ұлттық валютадағы мәтін тек қазақ тілінде болады

22.02.2019

Sanofi - күдіктен ада компания

22.02.2019

Сенатор С.Айтпаева Германиядан келген делегациямен кездесті

22.02.2019

Қарағанды облысында көпбалалы отбасыларға тұрғын үй сертификаттары беріледі

22.02.2019

Ақтөбе облысында су тасқынына дайындық шаралары қабылданып жатыр

22.02.2019

Құралай Ахмет: Шет елде оқуға ынтасы бар кез келген адам «болашақтық» бола алады

22.02.2019

Жастар кәсіпкерлігіне арналған «Jas Business» семинары өтті

22.02.2019

Халықтың әл-ауқатын жақсарту – басты мақсат

22.02.2019

Жоғарғы сот жемқор судьяларды анықтауды күшейтеді

22.02.2019

Шаңғымен тұғырдан секіруден Қазақстан командасы әлем чемпионатында бақ сынайды

22.02.2019

Ерлан Қошанов көпбалалы отбасылар тұрғын үймен қалай қамтамасыз етілетінін айтты

22.02.2019

Мамандар: Денсаулық туралы жаңа Кодексті қабылдау бизнес үшін кедергілер туғызуы мүмкін

22.02.2019

Семейде «Нәджип Әмір» атындағы аудитория ашылды

22.02.2019

«Әбу-Даби Плаза» елордада жаңа жұмыс орындарын құруға мүмкіндік береді

22.02.2019

Милад Карими мен Аким Мусаев Мельбурндегі Әлем кубогінің финалына өтті

22.02.2019

Юлия Галышева бастаған Қазақстан командасы Жапониядағы әлем кубогіне қатысады

ТАҒЫ ЖҮКТЕУ
КОЛУМНИСТЕР

Александр ТАСБОЛАТОВ, «Егемен Қазақстан»

Jol erejesinen buryn, saqtyq kerek

Jasyratyny joq, ózimizdiń bir áriptesimiz, Qaraǵandy tas jolynan Astanaǵa kirer tusta keshqurym, ıaǵnı alageýim shaqta kóligimen bir adamdy basyp ketti. Ol jaıaý júrginshi jolaǵymen júgire basqan jandy kórmeı qalǵan. Qansha jerden kinásin moıyndasa da, ol – jaýapker. Sebebi jaıaý júrginshige arnalǵan jolaqta ereje buzdy. Toqtamady. Al toqtar edi, biraq adamdy kórgen joq. Mine, endi mundaı jaǵdaıda kimge kiná artasyz? Jaıaý júrginshi de opat boldy, júrgizýshi de qamalady.

Қарашаш ТОҚСАНБАЙ, «Егемен Қазақстан»

Tyıym men tıyn

Toı-toımalaqta tún jamylyp óner kórsetetin kámelettik jasqa tolmaǵan, ómirleri aq paraqtaı taza, kóńilderi aq bulaqtaı móldir kishkentaılarymyzdy jasyna laıyqsyz kıindirip, boıandyryp kópshiliktiń aldynda shyǵarý, án saldyrý – qý aqshaǵa qunyqtyryp qoıǵan ata-analarynyń kinásinen. 

Бақытгүл САЛЫХОВА, педагогика ғылымдарының кандидаты

Qorqynyshty mıkroplastık

О́tken aptada Eýropalyq odaq úkimeti óndirýshilerge mıkroplastıktiń barlyq túrin óz ónimderinde qoldanýǵa tyıym salǵanyn estigen bolarsyzdar. Mıkroplastıktiń ne ekenin bilesiz be? Osyǵan deıin kóp mán bermeppiz. Sóıtse mıkroplastık − sıntetıkalyq polımerlerdiń kishkentaı bólikteri, bul kóptegen zattyń quramyna kiredi: kúndelikti kıetin kıimimizde de, kir jýatyn untaqta da, saǵyzda da bar eken.

Анар ТӨЛЕУХАНҚЫЗЫ, «Егемен Қазақстан»

«Jeti jarǵy» jıen jaıly ne deıdi?

Qarǵa tamyrly qazaqta jıenmin dese qolq etpes jan joq shyǵar, sirá. Tipti, naǵashyǵa aıtar oıyn «tuzdyqtap» jiberse de, basynan sóz asyrmas nebir adýyn minezdiniń ózi jıen ǵoı, aıta beredi» dep kúlip, bas shaıqaǵannan artyqqa barmaıdy.

Бекен ҚАЙРАТҰЛЫ, «Егемен Қазақстан»

Rýh jaıly áńgime

Marqum alashshyl tulǵa Aqseleý Seıdimbektiń «Rýhy azat halyq qana uly ister atqara alady» deıtin myzǵymas ustanymy boldy. Osy uǵymdy Ahań ári qaraı tápsirlep: «Rýhsyz halyqty altynǵa bólep qoısań da báribir, rýhy myqty qaýymnyń aldynda eńkish tartyp turady. Rýh degenimiz ol kózge kórinbeıdi, halyqtyń gendik bıosferasynda bolatyn úreıdi jeńý qýaty. Úreı qan arqyly urpaqtan urpaq jalǵasyp kete beretin asa qaterli qubylys. Qandaı bir qaýymnyń rýhanı erkindigi (táýelsizdigi) halyqtyń boıyndaǵy úreıdiń az-kóptigimen ólshendi» deıtin edi jaryqtyq.

ҰҚСАС ЖАҢАЛЫҚТАР

Тағы да оқу

Пікір қосу