Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің бұйрығы

Техникалық және кәсіптік білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу жоспарлары мен үлгілік білім беретін оқу бағдарламаларын бекіту туралы
Егемен Қазақстан
30.03.2017 375
2

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің бұйрығы


2015 жылғы 15 маусым           № 384          Астана қаласы

(Жалғасы. Басы 2016 ж. 167, 169, 172, 174, 176, 178, 181, 183, 186, 188, 191, 193, 201, 203, 206, 208, 211, 213, 216,221, 2017 ж. 59-нөмірлерде)

АП 04 Өндіріс процестерін автоматтандыру.

Негізгітүсініктер және анықтамалар. Автоматтыбасқару мен реттеу жүйелерінің жіктелуі. Типтідинамикалық тізбектер. Реттеупроцестерінің тұрақтылығы мен сапасы. Білімдер:

- көмір байыту өндірісін автоматты басқару және реттеудің негіздерін;

- басқару мен реттеудің автоматтандыру жүйелерін құру принциптерін.

Іскерліктер: - көмір байыту өндірісінің әртүрлі процестерінің автоматтандыру схемаларын оқу; - автоматтандыру құралдарына қызмет көрсету. БҚ 5-БҚ 7,

КҚ 2.9.3,

КҚ 2.9.5,

КҚ 2.11.7

АП 05 Қауіпсіздік техникасы, қоршаған ортаны қорғау және табиғатты тиімді пайдалану.

Зақымдану және кәсіби аурулар.Ауырлық дәрежесі мен зардап шеккендер саны бойынша жазатайым оқиғалар жіктелуі.Өндірістегі және тұрмыстағы жазатайым оқиғаларды тергеу тәртібі. Өндірістік қауіптіліктер мен зияндылықтар. Байытудың әртүрлі процестерін жүргізу барысындағы қауіпсіздік шаралары. Білімдер:

- еңбек заңнамасы негіздерін;

- зақымдану мен кәсіби аурулар жіктелуін; - өндіріс қауіптіліктері мен зияндылықтарын; -жұмыстарды жүргізу барысындағы қауіпсіздік техникасын.

Іскерліктер: - қорғаныш құрылғылардың жұмысқа қабілеттілігін тексеру; -карьерлерде (тіліктерде) ішексым және ашық сымжелiлерін тарту;

- электржабдықтарды пайдалану. БҚ 5 - БҚ 7,

КҚ 2.1.8,

КҚ 2.2.9,

КҚ 2.3.9,

КҚ 2.4.9,

КҚ 2.6.9,

КҚ 2.7.9,

КҚ 2.8.8,

КҚ 2.9.8,

КҚ 2.11.9,

КҚ 2.12.6

АП 06 Саладағы нарықтық экономика негіздері.

Нарықтық экономикаға ену. Нарықтық экономиканың негізгі принциптері, мониторинг, сұраныс және ұсыныс. Нарықтық жүйе, монополия және бәсекелестік. Кәсіпкерлік пен нарықтық қатынастар субъектілерін дамыту. Кәсіпорын іс-әрекетінің экономикалық шығындары мен нәтижелері. Маркетинг және жарнама. Баға және баға қалыптасу. Шаруашылық іс-әрекеті өндірісінің тиімділігі. Салық және салық салу. Білімдер:

- тауар өнімін анықтауды;- бәсекелестікті, оның мәні мен міндеттерін анықтауды;

- банктер міндеттерін анықтауды;

- шығындар, нарық субъектілері бойынша негізгі ұғымдарды; - маркетингтің мәнін, принциптерін және оны анықтауды;

- жарнамаларды, жарнамалар түрлерін;

- бағаны анықтауды; - салықтар түрлерін.

Іскерліктер: - кірістерді, шығындарды есептеу; - тауардың өзiндiк құны бағасын, өндiрiс бағасын, көтерме бағаны, бөлшек сауда бағасын (үлгi әдiсімен) анықтау;

- бизнес-жоспарды құру;

- салықтың мәнін түсіндіру. БҚ 5 - БҚ7,

КҚ 2.2.4,

КҚ 2.3.7,

КҚ 2.4.7,

КҚ 2.4.8,

КҚ 2.12.4

БҰАП 00 Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер

ӨО және КП 00 Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

ӨО 00 Өндірістік оқыту

ӨО 01 Оқу-өндірістік шеберханалардағы практика.

Металдарды слесарлық және механикалық өңдеудің негізгі процестерімен және қолданылатын жабдықтармен, құрал-саймандармен, керек-жарақтармен танысу. Слесарьмен станокшының жұмыс орнын ұйымдастыру,еңбектi нормалау негiздерi. Металдарды өңдеу бойынша практикалық іс-әрекеттің қажетті ептіліктері мен дағдыларын қалыптастыру. Іскерліктер:

- машинажасау сызбаларын оқу;

- нормативті-техникалық құжаттамамен жұмыс істеу.

Дағдылар:

- металдар мен материалдарды танып білу; - өлшеуіш құрал-саймандарын пайдалану;

- бөлшектерді өңдеу бойынша технологиялық процесс картасын құрастыру. БҚ 5 - БҚ 8,

КҚ 2.1.7,

КҚ 2.2.7,

КҚ 2.3.2,

КҚ 2.4.4,

КҚ 2.6.5,

КҚ 2.7.8,

КҚ 2.8.7,

КҚ 2.9.6,

КҚ 2.11.6,

КҚ 2.12.2

ӨО 02 Кәсіптік дағдыларды қалыптастыру бойынша практика.

Байыту фабрикасының құрылымымен танысу. Пайдалықазбалардыбайыту алдында болатын даярлық процестер. Байыту фабрикасының технологиялық схемасы. Байытылатын шикізаттың қасиеттерін есепке ала отырып байыту сұлбаларын құрудың жалпы принциптері. Байыту жабдықтарының негізгі түрлері, олардың арналуы. Негізгі байыту аппараттарының жұмыс істеу принципі және олардың жұмысының көрсеткіштері. Байыту өнімдерін тасымалдау, қайта тиеу, сусыздандыру және кесектендіру. Дайын өнімді тиеп қою тәсілдері. Іскерліктер:

- технологиялық процесті бақылау; - тас елек­тер­дің, елеуіштердің және басқа да жабдықтардың жұмысын бақылау; - бөтен заттарды алып тастау; - елеу сапасын бақылау; - ірі кесектерді, нығыздалған және мұз боп қалған массаны бұзу; - қызмет көрсетілетін жабдықтардың техникалық күйін және оның май шаруашы-лығын бақылау; - сигналдарды қабылдау және беру; - кептіру үшін кептіргішті материалмен толтыру.

Дағдылар: - тас електердің, елеуіштердің, қоректен-діргіштердің жұмыстарын және сулы елеу барысында судың берілісін реттеу;

- елеуіштік және басқа да талдаулар мен меха­никалық сынақтарды өткізу; - кептіру пештерін жағу және пештің температурасын реттеу; - пневматикалық флотация­лау машиналарындағы сығылған ауаның қысымын реттеу; - флотация қалдық­тарын шығару; - кептіру технологиясы мен режимін ұстану; - сүзгі материалдарын тазалау, жуып шаю және ауыстыру. БҚ 5 - БҚ 8,

КҚ 2.1.1,

КҚ 2.2.1,

КҚ 2.3.1,

КҚ 2.4.1,

КҚ 2.6.1,

КҚ 2.7.1,

КҚ 2.8.1,

КҚ 2.9.1,

КҚ 2.11.1,

КҚ 2.12.5

КП 00 Кәсіптік практика

КП 01 Кәсіптік дағдыларды қалыптастыру мен бекіту бойынша практика.

Ұсату немесе байыту цехтарында, ұнтақтау, флотациялау, сүзу бөлікшелерінде, техникалық бақылау бөлімдерінде және т.б. үйрету. Меңгерген жұмысшы мамандығы бойынша біліктілік сипаттамасының талабы көлемдеріндегі теориялық білімдері мен практикалық дағдылары. Іскерліктер:

- кәсіпорында мінез-құлық ережелерін ұстану; - біліктілік сипаттамасына сәйкес жұмыстарды орындау; - практикалық және теориялық білімдерін жүйелендіру.

Дағдылар:

- дербес қорғаныш құралдарын пайдалану;

- ҚЕ және технологиялық жабдықтарды пайдалану бойынша нұсқаулық талаптарын ұстану. БҚ 5-БҚ 8,

КҚ 2.1.5,

КҚ 2.2.2,

КҚ 2.3.8,

КҚ 2.4.6,

КҚ 2.6.8,

КҚ 2.7.2,

КҚ 2.8.2,

КҚ 2.9.2,

КҚ 2.11.2,

КҚ 2.12.1Ескерту:

Базалық құзыреттер 1 кесте

Құзыреттер коды Базалық құзыреттер (БҚ)

БҚ 1 Өзінің болашақ мамандығының мәні мен әлеуметтік маңыздылығын түсіну. Қазіргі әлем туралы ұғымға ие болу, қоғамда өзін және өз орнын жете түсіну.

БҚ 2 ҚР Конституциясының негіздерін білу, экологиялық, құқықтық, ақпараттық және коммуникациялық мәдениетке ие болу, мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде қарапайым ептілікпен тілдесу.

БҚ 3 Тұрақты түрде жаңа білімдерді қалыптастыруға, кәсіби өсуге және жеке басының әлеуетін жүзеге асыруда қажеттілікке деген даярлығын білдіру.

БҚ 4 Қажетті ақпаратты іздестіруді жүзеге асыру және өзінің кәсіби іс-әрекетін іске асыру үшін оны пайдалана білу.

БҚ 5 Схемаларды және сызбаларды орындаудың тәжірибелік ептіліктері мен дағдыларына ие болу, техникалық құжаттаманы оқу, өлшеуіш құрал-саймандарды және аспаптарды пайдалану.

БҚ 6 Нәтиже сапасына жұмыс істеу, өз жұмысына, жабдықтарға, материалдар мен қорлардың шығынына жауапты болу.

БҚ 7 Технологиялық процестің бірізділігін ұстану, қойылған оқу және өндіріс міндеттерін орындау үшін барынша тиімді тәсілдер мен құралдарды таңдау.

БҚ 8 Өз денсаулығына жауапты болу, тәжірибелік жұмыстарды орындау барысында қауіпсіздік техникасы ережелерін ұстану.Кәсіптік құзыреттер 2 кесте

ТжКБ деңгейі Біліктілік Кәсіптік құзыреттер(КҚ)

Жоғары деңгей маманы 070801 2 -Қоюлат-қыштар аппаратшысы КҚ 2.1.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.1.2 Құйылыс тығыздығын өлшеу.

КҚ 2.1.3 Ерітіндіні қойылтқыштарға бөліп құю.

КҚ 2.1.4 Су жинағыштардағы судың белгілі бір деңгейін ұстап тұру.

КҚ 2.1.5 Айналма суды мөлдірлендіру және шламды қойылту процесін реттеу.

КҚ 2.1.6 Ақауларды табу және жою.

КҚ 2.1.7 Қызмет көрсетілетін жабдықтарды жөндеуге дайындауға және жөндеуге қатысу.

КҚ 2.1.8 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

070802 2 – Елекші КҚ 2.2.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.2.2 Дірілдеуіш електерде материалдарды елеу процесін жүргізу.

КҚ 2.2.3 Тас електердің, елеуіштердің және басқа да жабдықтардың жұмысын бақылау.

КҚ 2.2.4 Таспен електеу сапасын бақылау.

КҚ 2.2.5 Тас електердің, елеуіштердің, қоректендіргіштердің және ылғалды тас електеу кезінде су беру жұмыстарын реттеу.

КҚ 2.2.6 Талдама үшін сынама алу.

КҚ 2.2.7 Қызмет көрсетілетін жабдықтардың үйкелетін бөлшектерін тазалау және майлау.

КҚ 2.2.8 Қызмет көрсетілетін жабдықтардың жұмысындағы ақауларды табу және жою.

КҚ 2.2.9 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

070803 2 -Ұнтақ-таушы КҚ 2.3.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.3.2 Қызмет көрсетілетін жабдықтардың және оның майшаруашылығының техникалық жағдайын бақылау.

КҚ 2.3.3 Ұсатқыштарды, қоректендіргіштерді, ұсатқыштарды қоректендіретін конвейерлерді іске қосу және тоқтату.

КҚ 2.3.4 Ұсатқыштарға шикізат пен материалдардың бірқалыпты түсуін және бөлініп таралуын бақылау.

КҚ 2.3.5 Шикізат пен материалдарды ұсату сапасын бақылау.

КҚ 2.3.6 Ұсату процесінің аяқталуын анықтау.

КҚ 2.3.7 Ұсатылған материалдарды сұрыптарына қарай шанаптарға бөліп тарату.

КҚ 2.3.8 Көмір мен тақта тасты ұсатқыштарда, ұсатқыш агрегаттарда және әртүрлі жүйелердің ұсатқыш-сұрыптау құрылғыларында ұсату.

КҚ 2.3.9 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

070804 2 –

Байыту өнімінің бақылау-шысы КҚ 2.4.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.4.2 Қондырылған технологияның орындалуын бақылау.

КҚ 2.4.3 Бастапқы шикізатты сапасына қарай қабылдау.

КҚ 2.4.4 Сынамаларды таңдау, бөлу, орау, таңбалау, жеткізу, сақтау.

КҚ 2.4.5 Талдаулар мен механикалық сынамаларды жүргізу.

КҚ 2.4.6 Өнім сапасының әрекеттегі техникалық жағдайлар мен стандарттарға сәйкестігін тексеру.

КҚ 2.4.7 Шикізат пен өнімді класы мен сұрыпына қарай сынау және зерттеу бойынша журналды жүргізу.

КҚ 2.4.8 Өндірілетін немесе артып жіберілетін пайдалы қазбаны есепке алу.

КҚ 2.4.9 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

070806 2 -Сепара-торшы КҚ 2.6.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.6.2 Қызмет көрсетілетін айырғыштардың, шайғыштардың, суараластырғыштардың жұмысын бақылау.

КҚ 2.6.3 Көмірді, суды беруді, байыту өнімінің шығымын реттеу.

КҚ 2.6.4 Материалдардың айырғыштарға берілуін реттеу және бөліп тарату.

КҚ 2.6.5 Өлшеуіш құралдарының көрсеткіштерін бақылау.

КҚ 2.6.6 Сумен айыру кезінде қойыртпақтардың сілтілігін анықтау.

КҚ 2.6.7 Қызмет көрсетілетін жабдықтардың жұмысындағы ақауларды анықтау және жою.

КҚ 2.6.8 Магниттік, пневматикалық, адгезиялық-жабысқақ, электромагниттік, валдық, короналы-электрстатикалық және трибоэлектрлік айырғыштарда айыру процесін жүргізу.

КҚ 2.6.9 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.

070807 2 –

Құрғатушы КҚ 2.7.1 Өз жұмыс орнын дайындау.

КҚ 2.7.2 Пириттік және флюориттік концентраттарды құрғатудың технологиялық процесін жүргізу.

КҚ 2.7.3 Газ құбырларын, оттықтарды, келте құбырларды, пештің оттығын тазалау.

КҚ 2.7.4 Құрғату пештеріндегі, арту және түсіру камераларындағы температураны өлшеу.

КҚ 2.7.5 Өнімнің ылғалдылығын, сұйықтығын, нұсқаулықтармен сәйкес температураны реттеу.

КҚ 2.7.6 Өнімдердің әртүрлі сұрыптарын шанаптарға бөліп таратуға арналған сырма қақпақтар мен ағынды құрылғыларды жабу.

КҚ 2.7.7 Берілген жылу режимін және ауа ағынын, будың, газдың жылдамдығын қамтамасыз ету.

КҚ 2.7.8 Қызмет көрсетілетін жабдықтардың жұмысындағы ақауларды табу және жою.

КҚ 2.7.9 Еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұстану.СОҢҒЫ ЖАҢАЛЫҚТАР

17.11.2018

Amazon мен Google-де жұмыс істейтін қазақстандықтарды елге шақыру керек - Атамекен ҰКП

17.11.2018

Павлодар облысында 370 жүргізуші мөлшерден артық жүк тасыған

17.11.2018

Павлодарда 524 полиция қызметкері пәтерге мұқтаж

17.11.2018

Дулат Қажанов: Оңтүстік тұрғындарын Күршімге шақырамыз

17.11.2018

Таразда Ауыл шаруашылығы қызметкерлерінің күні аталып өтті

17.11.2018

Қызылордадағы ЖКО: 29 адам ауруханада, 45-і үйіне оралды

17.11.2018

Қызылордада жолаушылар автобусы соқтығысты

17.11.2018

Атырауда балық шаруашылығы басқармасының басшысы тағайындалды

17.11.2018

Астанада дзюдодан Қазақстан Чемпионаты өтті

17.11.2018

Таразда «Туған жерге туыңды тік!» форумы өтті

17.11.2018

Ақ Жайықтың жастарында жігер көп

17.11.2018

Оралда қоғамдық ұйымдардың VIII форумы өтті

17.11.2018

17 қарашаға арналған ауа райы болжамы

16.11.2018

Қазақстан туризмін дамытудағы кезекті қадам

16.11.2018

Абылай ханның Галдан Цереннің тұтқынында болған жері табылды

16.11.2018

Қазақстан қор биржасы 25 жылдығын қорытындылады

16.11.2018

Әйелдер істері және отбасылық-демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссия отырысы өтті

16.11.2018

Атыраулық Қаһарман Қисметов  Әлем чемпионатының қола жүлдегері атанды

16.11.2018

Қазақ жігіті америкалық хоккей командасының капитаны атанды

16.11.2018

​Қазақстан БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің Эритреяға қарсы санкцияларды жою туралы қарарын қолдады

ТАҒЫ ЖҮКТЕУ
КОЛУМНИСТЕР

Сейфолла ШАЙЫНҒАЗЫ, «Егемен Қазақстан»

Esi ketken eskini alady

Búginde avtomobıl degen burynǵydaı baılyqtyń, sol kólikti satyp alǵan adamnyń áleýmettik jaǵdaıynyń jaqsy ekendiginiń kórsetkishi bolýdan qalyp barady. Bir úıde eki, keıde úsh avtokóliktiń bolýyn, tipti keıbir jumyssyz júrgenderdiń de avtokólik satyp alýyn oǵan mysal retinde keltirýge bolady. Osy oraıda avtomashınalardyń sonshalyq kóbeıip ketýiniń syry nede degen saýaldyń týyndaýy da zańdy. 

Сұңғат ӘЛІПБАЙ, «Егемен Қазақстан»

Qala jáne qazaq

Astana – jastar qalasy. Qala kóshelerinde kele jatyp aınalańa qarasań kóbinese jastardy kóresiń. Demek, Astana – bolashaqtyń qalasy. Osy Astana arqyly qazaqtardyń qala halqyna aınalyp kele jatqandyǵyn jáne aınala alatyndyǵyn anyq baıqaýǵa bolady.

Қарашаш ТОҚСАНБАЙ, «Егемен Қазақстан»

Mádenıetti adam. Ol kim?

Osy keıde on ekide bir gúli ashylmaǵan kókórim jastarǵa albyrttyqtyń saldarynan jibergen aǵattyǵy men qateligin túzeý maqsatynda apalyq qamqorlyqpen azǵantaı bir aqyl-keńes aıta bastasań, munyńdy muqatý, tuqyrtý dep oılaıtyndaryna túsinbeısiń.  Olardyń bári syndy solaı qabyldaıdy degen pikirden aýlaqpyz árıne, biraq kúndelikti ómirde mundaı jaıtqa jıi tap bolyp jatatynymyz ras endi. Munan soń aldyńǵy tolqyn apalarymyz ben aǵalarymyzdyń aldarynan kese-kóldeneń ótpeı, jumsaǵan jaqtaryna quldyrańdaı usha jóneletin baıaǵy bizdiń kezimizdegi jastardyń eleýsiz ǵana eskertilgen úlkenderdiń áńgimesinen keıin endigári sol kemshilikti qaıtalamaýǵa tyrysatyn elgezektigi, qarapaıymdylyǵy, kishipeıildigi, ıbalylyǵy sanamyzǵa saǵynysh sazyndaı sarqyla oralady. 

Арнұр АСҚАР, «Егемен Қазақстан»

Sheraǵań shertken sher

Qazaq jýrnalıstıkasynyń qara narlary Sherhan Murtaza men Kamal Smaıylovtyń «Egemendegi» hattary kezinde qoǵamdyq sanaǵa serpilis ákelgeni málim. «Qadirli Kamal Dos!», «Qadirmendi Sherhan!» dep bastap, el ómiriniń qaltarys-bultarystaǵy búkil problemasyn jipke tizip kórsetken, odan shyǵatyn jol izdegen eki tulǵanyń hattaryn qazir oqysań, alysty boljaı bilgen kóregendigine eriksiz tańǵalasyń. 

Сүлеймен МӘМЕТ, «Егемен Қазақстан»

Sotqa silteı salý sán be?

Qara qyldy qaq jaryp, ádildikti aıtqan qazaq bıleriniń bılik qaǵıdasy: «Týra bıde týǵan joq, týǵandy bıde ıman joqqa» negiz­delgeni málim. Qasqaıyp turyp qamshysyn aldyna tastap: «Baı bolsań halqyńa paıdań tisin, batyr bolsań dushpanǵa naızań tısin. Baı bolyp paıdań tımese, batyr bolyp naızań tımese jurttan ala bóten úıiń kúısin» dep Áıteke bıdiń shamyrqanǵany, judyryqtaı jumylǵan Qazybek bıdiń Qońtajyny bılik aıtý kezegi tıgende: «Sózdi óńmenime suǵyp aıtqan kezde, eki ıyǵynan eki aıý aýzynan ot shashyp «typyr»» etshi, «kóreıin» dep turdy. Kórdińiz be, bılik aıtqan adam sózimen de kózimen de, susymen de yqtyra alady eken. Qazaq bıleri dala zańynyń oryndaýshylary bolǵan. Tek ádildikti tý etip kótergen onyń aldynda han da qara da birdeı jaýap bergen.

ҰҚСАС ЖАҢАЛЫҚТАР

Тағы да оқу

Пікірлер(0)

Пікір қосу